Main / Central FD / Northwestern FD / List of members

List of members

Arkhangelsk Oblast

Northern (Arctic)áFederaláUniversity named after M.V. Lomonosov

  1. Koptelov Aleksey Evgenyevich
  2. Kovalenko Vlada Valeryevna
  3. Rozova Nina Vladimirovna
  4. Sakhno Liliya Vladimirovna

Total: 4
Address of Yuri P. Pokholkov