Main / Central FD / Central FD FD / List of members

List of members

Belgorod Oblast

Belgorod State Technological University after V.G.Shukhov

 1. Besedin Pavel Vasilyevich
 2. Bogdanov Vasily Stepanovich
 3. Cherevatova Alla Vasilyevna
 4. Degtev Ilya Alekseevich
 5. Donchenko Oleg Mikhailovich
 6. Dubinin Nikolay Nikolaevich
 7. Duganov Vladimir Yakovlevich
 8. Glagolev Sergey Nikolaevich
 9. Gorshkova Nina Georgievna
 10. Gridchin Anatoly Mitrofanovich
 11. Klassen Viktor Korneevich
 12. Lozovaya Svetlana Yuryevna
 13. Minko Nina Ivanovna
 14. Minko Vsevolod Afanasyevich
 15. Pavlenko Vyacheslav Ivanovich
 16. Rudychev Anatoly Andreevich
 17. Sevostyanov Vladimir Semenovich
 18. Shapovalov Nikolay Afanasyevich
 19. Smolyago Gennady Alekseevich
 20. Strokova Valerya Valeryevna
 21. Tolbatov Anatoly Aleksandrovich
 22. Tolstoy Aleksandr Dmitrievich
 23. Vorobyev Nikolay Dmitrievich
 24. Voronov Vitaly Pavlovich
 25. Yadykina Valentina Vasilyevna
 26. Yudin Konstantin Anatolyevich
 27. Yuryev Aleksandr Gavrilovich

Belgorod Institute of Engineering and Economics

 1. Klimenko Vasily Grigoryevich
 2. Mikhelev Vladimir Mikhaylovich
 3. Solodov Nikolay Vladimirovich
 4. Stolyarova Antonina Dmitrievna
 5. Trubaev Pavel Alekseevich

Total: 32
Address of Yuri P. Pokholkov