Main / Central FD / Siberian FD / List of members

List of members

Chita Oblast

Transbaikal State University

  1. Altukhov Igor Andreevich
  2. Koryakin Yury Vasilyevich
  3. Reznik Yury Nikolaevich

Total: 3
Address of Yuri P. Pokholkov