Main / Central FD / Siberian FD / List of members

List of members

Irkutsk Oblast

Irkutsk State Technical University

  1. Davydenko Aleksandr Yuryevich
  2. Evstafyev Sergey Nikolaevich
  3. Glavinsky Sergey Mikhailovich
  4. Golovnyh Ivan Mikhailovich
  5. Metelnikov Aleksandr Yuryevich
  6. Perelshteyn Nikolay Aleksandrovich
  7. Stecenko Nikolay Vladimirovich
  8. Sterkhov Anatoly Petrovich

Total: 8
Address of Yuri P. Pokholkov