Main / Central FD / Northwestern FD / List of members

List of members

Kaliningrad Oblast

Kaliningrad State Technical University

  1. Ivanov Viktor Evgenyevich
  2. Malko Yury Mikhailovich
  3. Pavlova Alla Nikolaevna
  4. Shimbalovich Nikolay Ivanovich

Total: 4
Address of Yuri P. Pokholkov