Main / Central FD / Northwestern FD / List of members

List of members

Republic of Karelia

Petrozavodsk State University

  1. Chernyaev Leonid Alekseevich
  2. Markadanov Yury Vladimirovich
  3. Pitukhin Aleksandr Vasilyevich
  4. Ruzanova Natalya Sokratovna
  5. Sysun Valery Ivanovich
  6. Vasilyev Viktor Nikolaevich

Total: 6
Address of Yuri P. Pokholkov