Main / Central FD / Siberian FD / List of members

List of members

Kemerovo Oblast

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbatchev

  1. Khyamyalyaynen Veniamin Anatolyevich
  2. Kulagin Nikolay Mikhailovich
  3. Kulakov Stanislav Matveevich
  4. Mayurnikova L. A.
  5. Nesterov Valery Ivanovich
  6. Yustratov Vladimir Petrovich
  7. Zakharov Yury Aleksandrovich

Total: 7
Address of Yuri P. Pokholkov