Main / Central FD / Northwestern FD / List of members

List of members

Komi Republic

Ukhta State Technical University

  1. Andronov Ivan Nikolaevich
  2. Belogorsky Grigory Evseevich
  3. Ckhadaya Nikolay Denisovich
  4. Cunevsky Yaroslav Petrovich
  5. Khegay V. K.
  6. Nekuchaev Vladimir Orovich
  7. Smirnov Aleksandr Nikolaevich
  8. Soldatenkov Vyacheslav Ivanovich
  9. Sorokin Nikolay Alekseevich
  10. Volkov Vladimir Nikolaenvich

Total: 10
Address of Yuri P. Pokholkov