Main / Central FD / Urals FD / List of members

List of members

Kurgan Oblast

Kurgan State University

  1. Bukhtoyarov Oleg Ivanovich
  2. Goncharov Aleksandr Evgenyevich
  3. Kostenko Sergey Grigoryevich
  4. Kuzmin Anatoly Pavlovich
  5. Kuznecov Viktor Pavlovich
  6. Rokhin Vladimir Leonidovich
  7. Syzrancev Vladimir Nikolaevich

Total: 7
Address of Yuri P. Pokholkov