English

Main / Central FD / Central FD FD / List of members

List of members

Moscow Oblast

MoscowStateForest University

 1. Amalicky Vitaly Viktorovich
 2. Bykovsky Maksim Anatolyevich
 3. Korolkov Anatoly Vladimirovich
 4. Levushkin Dmitry Mikhailovich
 5. Nikitin Vladimir Valentinovich
 6. Oblivin Aleksandr Nikolaevich
 7. Panferov Vitaly Ivanovich
 8. Sanaev Viktor Georgievich
 9. Scherbakov Evgeny Nikolaevich
 10. Selivanov Kirill Vladimirovich
 11. Shamarin Yury Alekseevich
 12. Sirotov Aleksandr Vladislavovich
 13. Zaprudnov Vyacheslav Ilyich

Total: 13
Address of Yuri P. Pokholkov