Main / Central FD / Siberian FD / List of members

List of members

Novosibirsk Oblast

Novosibirsk State Technical University

  1. Gerasimov Sergey Ivanovich
  2. Komarov Konstantin Leonidovich
  3. Pustovoy Nikolay Vasilyevich
  4. Vostrikov Anatoly Sergeevich
  5. Yanenko Arkady Petrovich

Total: 5
Address of Yuri P. Pokholkov