English

Main / Central FD / Northwestern FD / List of members

List of members

Pskov Oblast

JSC SB Computer Engineering

 1. Ilyin Sergey Nikolaevich

Pskov State University

 1. Andreev Vladimir Nikolaevich
 2. Barinov Yury Grigoryevich
 3. Belov Vladimir Semenovich
 4. Donchenko Mikhail Aleksandrovich
 5. Konevtsov Vladimir Aleksandrovich
 6. Kuzhanova Natalya Ivanovna
 7. Lekhin Sergey Nikiforovich
 8. Lukyanov Yury Nikolaevich
 9. Melkov Boris Nikolaevich
 10. Motaylenko Lilya Vladimirovna
 11. Nikolaev Viktor Vasilyevich
 12. Plokhov Igor Vladimirovich
 13. Poletaeva Olga Aleksandrovna
 14. Shevelkov Valery Vladimirovich
 15. Verteshev Sergey Mikhailovich
 16. Zibrov Valery Pavlovich

Total: 17
Address of Yuri P. Pokholkov