Main / Central FD / Central FD FD / List of members

List of members

Smolensk Oblast

Smolensk Branch of MEI

 1. Belalov V. R.
 2. Bokov Anatoly Grigoryevich
 3. Chernov Valery Aleksandrovich
 4. Chernyshev Valentin Aleksandrovich
 5. Ivanov V. E.
 6. Kavchenkov V. P.
 7. Kovalev Mikhail Aleksandrovich
 8. Kutugin A. V.
 9. Matkova Taisya Alekseevna
 10. Puchkov Yury Ivanovich
 11. Rozhkov V. V.
 12. Shirokikh T. V.
 13. Shiryaev O. V.
 14. Strokinov Stanislav Nikolaevich
 15. Timoshenko Nikolay Moiseevich
 16. Zezyulkin Gennady Gerasimovich

Total: 16
Address of Yuri P. Pokholkov