Main / Central FD / Urals FD / List of members

List of members

Sverdlovsk Oblast

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin

  1. Azarenok Vasily Andreevich
  2. Bushuev Sergey Valentinovich
  3. Dementyev Ivan Vasilyevich
  4. Fedorov Vladimir Anatolyevich
  5. Koksharov Viktor Anatolyevich
  6. Malcev Andrey Aleksandrovich
  7. Naboychenko Stanislav Stepanovich
  8. Romancev Gennady Mikhailovich
  9. Starzhinsky Valentin Nikolaevich

Total: 9
Address of Yuri P. Pokholkov