Main / Central FD / Central FD FD / List of members

List of members

Vladimir Oblast

Vladimir State University

 1. Bazhenov Yury Vasilyevich
 2. Kechin Vladimir Andreevich
 3. Khristoforov Aleksandr Ivanovich
 4. Korogodov Yury Dmirtievich
 5. Lantsov Vladimir Nikolaevich
 6. Morozov Valentin Vasilyevich
 7. Nemontov Vladimir Aleksandrovich
 8. Nikitin Oleg Rafailovich
 9. Panfilov Aleksey Aleksandrovich
 10. Polushkin Petr Alekseevich
 11. Prusov Evgeny Sergeevich
 12. Saralidze Anzor Mikhailovich
 13. Sushkova Ludmila Tikhonovna
 14. Yelkin Aleksey Ivanovich

Total: 14
Address of Yuri P. Pokholkov