Main / Central FD / Northwestern FD / List of members

List of members

Vologda Oblast

Vologda State Technical University

  1. Deryagin Ruslan Valentinovich
  2. Klesch Sergey Aleksandrovich
  3. Lebedeva Elena Aleksandrovna
  4. Plekhanov Aleksandr Andreevich
  5. Poletaev Vladimir Pavlovich
  6. Ruvinova Ludmila Georgievna
  7. Safonova Oksana Vladimirovna
  8. Sokolov Leonid Ivanovich
  9. Tritenko Anatoly Nikolaevich

Total: 9
Address of Yuri P. Pokholkov